توصیه شده آسیاب های توپ ثابت است

آسیاب های توپ ثابت است رابطه

گرفتن آسیاب های توپ ثابت است قیمت