توصیه شده در سر فرز عمودی در همه جهات حرکت می کند

در سر فرز عمودی در همه جهات حرکت می کند رابطه

گرفتن در سر فرز عمودی در همه جهات حرکت می کند قیمت